Untitled Document ปฏิทินการใช้จองห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สำหรับบุคคลภายนอก ตรวจสอบการจองห้องt
เลือกห้อง กลับหน้าหลัก
ผู้ขอใช้ เบอร์ติดต่อ ชื่อห้อง วัน-เวลาเริ่มใช้ วัน-เวลาสิ้นสุด เพื่อใช้ประชุมสัมนาเรื่อง สถานะการอนุมัติ ประเภทบุคคล